Γενικά για το τεστ ΑΡΙΣΤΟΝ

Δημοσιεύτηκε στις Παρασκευή, 04 Οκτωβρίου 2013 15:27
Γράφτηκε από τον/την Super User
Εμφανίσεις: 1627

Το ΆΡΙΣΤΟΝ τεστ αποτελεί ένα πρωτοποριακό έμπειρο σύστημα Επαγγελματικού Προσανατολισμού που διερευνά την προσωπικότητα, τις κλίσεις, τις ικανότητες, τις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντα κάθε ατόμου και προσδιορίζει τα επαγγέλματα εκείνα που του ταιριάζουν καθώς και τα αντίστοιχα Τμήματα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος (ΑΕΙ – ΤΕΙ).

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, ο νέος μπορεί να αποφασίσει σχετικά με τις σπουδές και το επάγγελμα που θα ακολουθήσει, ώστε να διασφαλίσει μια επιτυχημένη καριέρα. Το ΆΡΙΣΤΟΝ τεστ απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου, Λυκείου αλλά και σε σπουδαστές που επιζητούν εξειδίκευση σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Ιδιαίτερα για τους μαθητές της Γ’ Λυκείου τα αποτελέσματα του τεστ χρησιμοποιούνται ως δεδομένα στη συμπλήρωση τουμηχανογραφικού τους δελτίου μέσω του ειδικού λογισμικού ΔΙΑΚΡΙΣΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ της εταιρείας Computer Center που έχει δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό. Ευνόητο είναι ότι το επίπεδο της επαγγελματικής εξέλιξης του ατόμου θα εξαρτηθεί οπωσδήποτε και από την προσπάθεια που αυτό θα καταβάλλει ως εκπαιδευόμενος αλλά και ως εργαζόμενος στη συνέχεια.

 

Σε κάθε περίπτωση, το ΑΡΙΣΤΟΝ προτείνει συγκεκριμένα επαγγέλματα που ταιριάζουν στην προσωπικότητα του εξεταζόμενου, καθώς και το βαθμό στον οποίο το καθένα από αυτά ταυτίζεται με τους επιμέρους παράγοντες της προσωπικότητας »

::ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ::

Το ΆΡΙΣΤΟΝ βασίζεται σε 30ετείς εξειδικευμένες έρευνες της επιστημονικής ομάδας της Computer Academyσχετικά με την ανάλυση της εργασιακής προσωπικότητας, των διανοητικών απαιτήσεων των επαγγελμάτων και τοεκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδος, οι οποίες συνδυάστηκαν με ψυχομετρικές μεθόδους και διεθνείςθεωρίες προσωπικότητας και επαγγελματικού προσανατολισμού.

Η παρούσα έκδοση του ΆΡΙΣΤΟΝ τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού είναι μια συστοιχία (battery)σταθμισμένων στην ελληνική πραγματικότητα και πλήρως αυτοματοποιημένων ψυχομετρικών ερωτηματολογίων,που αφορούν στην Προσωπικότητα, στην Αυτοεκτίμηση, στο επίπεδο Ψυχολογικού Ελέγχου που έχει το άτομο,καθώς και στην Κλίμακα Επαγγελμάτων CAPS. Αποτελεί μέρος μιας ολοκληρωμένης σειράς αυτοματοποιημένωνψυχομετρικών τεστ υπό τον τίτλο CAPS (Computer Academy Psychometric Series) τα οποία στηρίζονται στηδιεθνή βιβλιογραφία και σε αποτελέσματα δημοσιευμένων ερευνών. Την ευθύνη συντήρησης και υποστήριξης όλων των αυτοματοποιημένων ερωτηματολογίων καθώς και του έμπειρου συστήματος την έχει αποκλειστικά η εταιρεία Computer Academy.

Η ένταξη εργαζομένων σε Τμήματα μιας επιχείρησης, η επιλογή του επαγγέλματος που θα ακολουθήσει ένας νέοςκαι, γενικότερα, ο επαγγελματικός προσανατολισμός είναι μια διανοητική διεργασία που μπορεί και πρέπει νασυσχετιστεί με τα ευρύτερα ενδιαφέροντα του υποψήφιου “επαγγελματία” προς όφελός του. Τρεις πρωτοπόροιψυχολόγοι στον τομέα του επαγγελματικού προσανατολισμού (Kuder, Thurstone, και Strong)ενδιαφέρθηκαν ιδιαίτερα να μελετήσουν τη σύνδεση των ενδιαφερόντων των εργοδοτών με τα ενδιαφέροντα τωνυποψήφιων εργαζομένων. Με αυτόν τον τρόπο οι υποψήφιοι εργαζόμενοι θα μπορούσαν να προσδιορίσουνποια επαγγέλματα θα τους ευχαριστούσε να κάνουν. Οι μελέτες που ακολούθησαν (Tavris, Super & Crites, Tyler,Harrington, Holland, κ.ά.) επιβεβαίωσαν την τακτική αυτή ως την πλέον ενδεδειγμένη.

Το πρόβλημα που ενδιαφέρει τους ψυχολόγους μπορεί να αναλυθεί στα εξής επιμέρους θέματα:

 1. Στον προσδιορισμό των διαφόρων κοινών στοιχείων που αφορούν όσο το δυνατόν περισσότερα επαγγέλματα.
 2. Στη δημιουργία μεθόδων εκτίμησης για την οριοθέτηση των διαφόρων επαγγελμάτων, και τη συγκριτική μελέτη διαφόρων ατόμων εντός και εκτός καθενός από τα επαγγέλματα αυτά.
 3. Στο σχεδιασμό των διαδικασιών εκείνων που θα μπορούσαν να διαγνώσουν ένα σύνολο χαρακτηριστικών για κάθε άτομο, με σκοπό τον προσδιορισμό των επαγγελματικών του προτιμήσεων.

Στην εποχή που ζούμε είναι σημαντικό ο άνθρωπος να συνειδητοποιήσει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που τονδιακρίνουν, την προσωπικότητά του, το χαρακτήρα και την ιδιοσυγκρασία του, τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντάτου, τις ικανότητες και τις δεξιότητες που κατέχει, ώστε μέσα από αυτά να οδηγηθεί στο “γνώθι σαυτόν” και, εντέλει, στη σωστή λήψη αποφάσεων. Πολλές φορές επιλέγουμε να ασχοληθούμε επαγγελματικά με κάτι πουμας αρέσει στην προσωπική μας ζωή, χωρίς όμως να γνωρίζουμε στην πραγματικότητα ποια είναι η φύση τηςεργασίας αυτής και ποιες οι απαιτήσεις της. Άλλες κλίσεις και ικανότητες απαιτούνται για επαγγέλματα πουσχετίζονται με το χειρισμό μηχανών, άλλες για επαγγέλματα που απαιτούν ενασχόληση με τον άνθρωποκαι άλλες για επαγγέλματα που έχουν να κάνουν με ανάλυση πληροφοριών και επεξεργασία δεδομένων.Οι ικανότητες και οι δεξιότητες που μας διακρίνουν - έμφυτες και επίκτητες- διαδραματίζουν ιδιαίτερο ρόλοστην καθημερινή μας ζωή. Ενδεικτικά και μόνον αναφέρουμε τις ακόλουθες ικανότητες - δεξιότητες: γλωσσική, αριθμητική, υπολογιστική, μηχανική, λογική, εικαστική, αντιληπτική, νοητική, επικοινωνιακή, λήψη αποφάσεων, κ.λπ. Πολλά επαγγέλματα απαιτούν συνδυασμό προσωπικότητας - ικανοτήτων - δεξιοτήτων και, γι’ αυτό, πρέπει με συνειδητή σκέψη να διαπιστώσουμε σε ποιον τομέα ανταποκρινόμαστε περισσότερο και σε ποιον λιγότερο, δεδομένου ότι η επιλογή της επαγγελματικής μας σταδιοδρομίας είναι μια καθοριστική στιγμή στη ζωή μας.Το ΆΡΙΣΤΟΝ τεστ βασίζεται σε ψυχομετρικές μεθόδους και τεχνικές, καθώς επίσης και σε διεθνή τεστπροσωπικότητας, ενδιαφερόντων, ικανοτήτων, και δεξιοτήτων. Παρέχει τη δυνατότητα διαπίστωσης τόσομεμονωμένων όσο και συνδυασμού χαρακτηριστικών προσωπικότητας, ικανοτήτων - δεξιοτήτων που κατέχειένα άτομο, με στόχο την αυτογνωσία και τη λήψη αποφάσεων για την ανάδειξη του ατόμου και τηναρμονική του ένταξη στο κοινωνικό γίγνεσθαι. Παράλληλα, το τεστ υποδεικνύει επαγγέλματα πουταιριάζουν με την ίδια την ιδιοσυγκρασία και με προδιαθέσεις που ήδη υπάρχουν στο δυναμικό τουατόμου, αναλύοντας την προσωπικότητα, τις ειδικές ικανότητες και δεξιότητες που απαιτούνται για την άσκησητων επαγγελμάτων αυτών. Στην περίπτωση που αυτές δεν έχουν καλλιεργηθεί σε επιθυμητό βαθμό, μπορούν νααναπτυχθούν με την κατάλληλη εκπαίδευση και με τη σχετική εξάσκηση, καθότι σε πολλές περιπτώσεις είναιεπίκτητες.»

::ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ::

Ο εξεταζόμενος, χρησιμοποιώντας έναν προσωπικό κωδικό που του παρέχεται από το σύμβουλο, απαντά σε σειράερωτήσεων μέσω ειδικά σχεδιασμένων οθονών. Η διεπαφή είναι ιδιαίτερα εύχρηστη και φιλική προς το χρήστη. Το τεστ είναι ιδιαίτερα εύχρηστο και φιλικό προς το χρήστη και ολοκληρώνεται σε 40 περίπου λεπτά. Στησυνέχεια, οι απαντήσεις του αποστέλλονται κρυπτογραφημένες μέσω του διαδικτύου στον κεντρικόυπολογιστή (Server) της Computer Academy, όπου αναλύονται από ένα έμπειρο σύστημα, το οποίοχρησιμοποιεί προχωρημένα στατιστικά μοντέλα και τεχνικές συσταδοποίησης (clustering) για την παραγωγή της αναφοράς.

Επισημαίνουμε ότι η αναφορά που εκδίδεται από το έμπειρο σύστημα (λογισμικό του ΆΡΙΣΤΟΝ) έχει καθαράσυμβουλευτικό χαρακτήρα και επιδιώκει να βοηθήσει τόσο τον εξεταζόμενο στην επίπονη διαδικασία του «γνώθισαυτόν» όσο και το σύμβουλο διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων στη δύσκολη αποστολή του να προσδιορίσει μεσαφήνεια και υπευθυνότητα τις επαγγελματικές επιλογές του εξεταζόμενου. Μην ξεχνάς ότι το τεστ δεν αποφασίζει, εσύ είσαι αυτός που αποφασίζει!»

::Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ::

Η τελική έκθεση που παρέχεται στον ενδιαφερόμενο περιλαμβάνει πλήρη στοιχεία της προσωπικότητάς του,παράγοντες αυτοεκτίμησης, παράγοντες εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου, ανάλυση της εργασιακήςπροσωπικότητας στους έξι τύπους του Holland, εργασιακές κατηγορίες και επιστημονικούς τομείς,συγκεκριμένα επαγγέλματα, κ.ά. Η πλήρης έκθεση του ΆΡΙΣΤΟΝ (60 σελίδες περίπου) περιλαμβάνει τα ακόλουθακεφάλαια:

 1. Πρόλογος
  1. Θεωρητικό υπόβαθρο
  2. Χορήγηση και υποστήριξη
 2.  Στοιχεία εξεταζόμενου
 3. Διάρκεια χορήγησης
 4. Βαθμός αλήθειας
 5. Βαθμολογία ψυχομετρικών κατηγοριών
  1. Ιστόγραμμα
 6. Περιγραφή ψυχομετρικών κατηγοριών
  1. Προσωπικότητα
  2. Αυτοεκτίμηση
  3. Έλεγχος
  4. ΚλίμακαCAPS
 7. Αναλυτική αξιολόγηση
  1. Προσωπικότητα
  2. Αυτοεκτίμηση
  3. Έλεγχος
  4. ΚλίμακαCAPS
 8. Εξειδικευμένοι ψυχομετρικοί παράγοντες
  1. Ταξινόμηση ανά ερωτηματολόγιο - Πίνακας 1
  2. Ταξινόμηση ανά παράγοντα - Πίνακας 2
 9. Προχωρημένες στατιστικές μετρήσεις
  1. Τυπικές μετρήσεις
  2. Γράφημα Rank-Score εξειδικευμένων ψυχομετρικώνπαραγόντων
  3. Βαθμός διακριτότητας
 10. Εργασιακά περιβάλλοντα και δευτερογενείς τύποιπροσωπικότητας
 11. Προσωπικότητα - Περιβάλλον - Συνάφεια -Διαφοροποίηση
 12. Προτεινόμενες Σχολές, Επαγγέλματα και Τάξη
  1. Επεξήγηση βαθμολογιών
  2. Τρέχουσα επαγγελματική κατηγορία»

::Η ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΤΟΥ ΤΕΣΤ::

Το ΆΡΙΣΤΟΝ ΤΕΣΤ είναι με διαφορά το πλέον αξιόπιστοτεστ επαγγελματικού προσανατολισμού διότι: